PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG ICODE

Admin 26/12/2018

* Lấy khách hàng làm trọng tâm

 

Công ty luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và coi đây là yếu tố tiên quyết sự tồn tại và phát triển của ICODE.

* Lấy cổ đông làm nền tảng

Tuân thủ tất cả các luật lệ và qui định nhằm đảm bảo việc giữ vững niềm tin và thống nhất quyền lợi cho cổ đông. Duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững và minh bạch trong chiến lược kinh doanh, sản xuất nhằm mang lại cổ tức thích đáng cho các cổ đông qua việc tăng trưởng lợi nhuận dựa trên những hoạt động kinh doanh phù hợp với pháp luật và đạo đức kinh doanh.

* Xem nhân viên là tài sản:

Ban lãnh đạo Công ty Cố phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp Quốc tế luôn tâm niệm con người là tài sản quí giá nhất và là nền tảng để công ty phát triển vững mạnh. Do đó, công ty luôn quan tâm đến việc đào tạo nhân viên bằng việc thường xuyên có các chương trình đào tạo phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên và các cấp quản lý. Đồng thời, luôn tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên có điều kiện phát huy sức sáng tạo trong môi trường làm việc năng động.

* Cam kết lấy uy tín và chất lượng làm mục tiêu phát triển:

ICODE xác định sự tin tưởng của khách hàng là thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, yếu tố chất lượng trong từng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ khách hàng luôn được ICODE cam kết khi đưa ra những giải pháp tối ưu cho các công trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng chính là con đường Công ty Cố phần Đầu tư Phát triển Công Nghiệp Quốc tế (ICODE.,CORP) xác định trong việc xây dựng giá trị thương hiệu công ty.

 

Share :