Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Quốc tế

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

Hotline1:  0935888869

Hỗ trợ bán hàng

Hotline2:  0788666698

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Bùi Mỹ Duyên 28/12/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------***-------------                 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ                       Hà nội, ngày 01/01/2009         MỤC LỤC     PHẦN MỞ ĐẦU.. 5 I.    ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ. Điều 1. Định nghĩa. II.      TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG...